📢 ยินดีต้อนรับเข้าสู่  เว็บไซต์ "www.jumjaiboon.in.th" และ "www.จุ๋มใจบุญ.ไทย" เป็นเว็บไซต์ที่ได้รับการสนับสนุนจากการเข้าร่วมอบรม โครงการ “.in.th  เพื่อการศึกษา” โดยได้รับโดเมนฟรีเป็นระยะเวลา 2 ปี ต้องขอขอบคุณโครงการที่ได้สนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้สอนได้ใช้ช่องทางในการพัฒนาเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับจัดการเรียนการสอน ใช้เป็นแหล่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนตลอดจนผู้ที่สนใจ

 👉👉 "www.jumjaiboon.in.th" และ "www.จุ๋มใจบุญ.ไทย"  โดยครูจุ๋มได้จัดทำขึ้น ซึ่งเป็นเว็บไซต์ รายวิชา การสร้าง E-Portfolio สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ได้รวบรวมเนื้อหาจากประสบการณ์ในการเรียนการสอนมาบูรณาการให้เป็นบทเรียนที่มีความสมบูรณ์  เข้าใจง่าย  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

     📋 เนื้อหารายวิชา การสร้าง E-Portfolio ประกอบด้วย 4 หน่วย  ดังนี้

📝 รู้จักกับแฟ้มสะสมงาน 

📝 แอปพลิเคชั่น Canva 

📝 สร้างสรรค์แฟ้มสะสมงาน (E–Portfolio) ด้วย Canva 

📝 เผยแพร่แฟ้มสะสมงาน (E–Portfolio) สู่ระบบออนไลน์ 

โครงการ “ ปั้นเว็บ.th ”

         เป็นโครงการความร่วมมือกับผู้ผลิตที่จำหน่ายที่จุดเริ่มต้น (ตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตของ THNIC) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อประชาสัมพันธ์คุณค่าด้านอัตลักษณ์ของไทยในอินเทอร์เน็ตของชื่อเมนบอร์ด .th แอดเดรสประเทศไทยและชื่อผู้บริหาร .ไทยรองรับชื่อและชื่อภาษาของภาษาไทย ไทยระดับบนสุด (Internationalised Top Level Domain) และส่งเสริมชื่อที่เชื่อ .th และ .ไทยไปเพื่อการเรียนรู้ประกอบและเพื่อการทำงาน